NAGOYA 2005 (I)

Shinkansen
Nagoya Station
.

...

19/30.