NAGOYA 2005 (I)

Shinkansen
Nagoya Station
.

...

17/30.