NAGOYA 2005 (I)

Shinkansen
Nagoya Station
.

...

16/30.